Yhdistyksen säännöt

Pohjois-Suomen Sheltit ry:n säännöt

1 § YHDISTYS

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Sheltit ry, ja kotipaikka on Oulu. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys voi halutessaan liittyä johonkin muuhun yhdistykseen.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisesti shetlanninlammaskoirien kasvattajien, niitä harrastavien ja niistä kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelimenä sekä rotuharrastuksen kehittäjänä ja edistäjänä.

Päämääriään yhdistys toteuttaa

- harjoittamalla valistustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksi tekemiseksi

- pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä kotisivujensa välityksellä, Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n julkaisun kautta ja yhteisten tilaisuuksien avulla

- antamalla opastusta ja neuvoja kaikissa shetlanninlammaskoirarotuun liittyvissä kysymyksissä sekä kasvattamalla ja kouluttamalla nuoria rodun harrastajia

- järjestämällä näyttelyitä sekä kilpailuja

- pitämällä yhteyttä Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:hyn, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:hyn, kennelpiireihin sekä muihin rotua harrastaviin yhdistyksiin kotimaassa ja ulkomailla.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, matkoja, arpajaisia ja kilpailuja jäsenilleen asianomaisten viranomaisten luvalla.

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä yksityiset henkilöt. Edellytyksenä on myös, että jäsen on Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n jäsen. Jäsenet hyväksyy hallitus Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n esityksestä. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

4 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

5 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta määräpäivään mennessä tai joka on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. Erottamisesta on tehtävä perusteltu selonteko Shetlanninlammaskoirat- Shetland Sheepdogs ry:lle. Jäsenen, joka on erotettu tai eronnut Shetlanninlammaskoirat -Shetland Sheepdogs ry:stä erotetaan myös jäsenyhdistyksestä.

6 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

7 § HALLITUS

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valitut kolme (3) varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Muista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. Kahta viimeksi mainittua tointa voi hoitaa sama henkilö. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksella on oikeus ottaa ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt.

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, tai puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä.

9 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään 5 §:ssä mainittua asiaa, on hallituksen jäsenille toimitettava kokouskutsu, jossa on mainittava ko. asia. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen varsinaista jäsentä tai esteellisen varsinaisen jäsenen tilalle kokoukseen kutsuttua varajäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen varajäsenillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun vaikka heitä ei olisi kutsuttu esteellisen varsinaisen jäsenen tilalle.

10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on mm.

- johtaa yhdistyksen toimintaa

- hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatia vuosittain yhdistyksen tulo-

ja menoarvio sekä laatia toimintakertomus

- kutsua koolle vuosi- ja ylimääräiset yhdistyksen kokoukset sekä

valmistella niissä käsiteltävät asiat

- hyväksyä uudet jäsenet

- päättää jäsenen erottamisesta

- valita jäsenet yhdistyksen toimikuntiin

- järjestää koiranäyttelyitä ja muita tapahtumia

- informoida jäsenistöä riittävästi tehdyistä päätöksistä.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmikuun loppuun mennessä. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen kotisivuilla tai Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n julkaisuissa. Kokouksesta voidaan lisäksi tiedottaa sähköpostilla. Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan.

Kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni.

Etäosallistuminen kokouksiin on mahdollista.

Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. Kaikki ne asiat, joista eivät nämä säännöt toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

12 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, osanottajat ja äänestysoikeudet.

3. Esitetään ja vahvistetaan toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

6. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

7. Valitaan hallituksen varajäsenet sekä heille kokoukseen

kutsumisjärjestys.

8. Valitaan yksi (1) ehdokas Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi ja yksi (1) ehdokas varajäseneksi.

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä.

10. Hyväksytään tulo-ja menoarvio kuluvalle toimintakaudelle sekä määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § TOIMINTA- JA TILIVUOSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös liitteineen ja toimintakertomus on annettava yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota 2/3 annetuista äänistä on kannattanut. Muutosehdotukset on julkaistava Shetlanninlammaskoirat- Shetland Sheepdogs ry:n julkaisussa vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous, ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4:lla annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on yhdistyksen hallituksen tehtävä ilmoitus välittömästi Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n hallitukselle.

Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:lle.

16 § MUUTA

Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.